Minskat stöd till vaccin

Svar på skriftlig fråga 2015/16:719 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet

Statsrådet Lövin

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:719 av Sofia Arkelsten (M) Minskat stöd till vaccin

Sofia Arkelsten har frågat mig hur jag motiverar sänkningen av medel till Globala fonden mot aids, tuberkolos och malaria.

I ett läge med hårt ansträngd budget till följd av den internationella flyktingkrisen har regeringen tvingats till tuffa prioriteringar. I detta läge har regeringen valt att prioritera organisationer som jobbar direkt med hälsa samt med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) såsom UNAIDS, UNFPA, UNICEF och UNDP som har fått ett bibehållet eller ökat stöd. Många av dessa systembärande organisationer är hårt ansatta, medan Globala fonden har ett starkt finansiellt läge.

Regeringen anser att Globala fonden på ett effektivt sätt gör ett mycket viktigt arbete. Sverige står fast vid sitt utlovade löfte att vara en stor givare till Globala fonden och kommer under avtalsperioden 2014-2016 betala ut totalt 2,2 miljarder kronor mot tidigare utfästelser om 2,5 miljarder. Detta är 200 miljoner kronor mer än under den tidigare avtalsperioden. För 2016 betalas 550 miljoner kronor ut. Globala fonden är därmed en av de största mottagarna av svenskt bistånd, och Sverige är en av de tio största givarna till fonden.

Hälsa, med starkt fokus på SRHR, är prioriterat i det svenska utveck-lingssamarbetet. Regeringen understryker särskilt vikten av att se på dessa frågor ur ett rättighets- och jämställdhetsperspektiv.

Jag kan försäkra Sofia Arkelsten att Sveriges engagemang för de globala hälsofrågorna, inklusive såväl Globala fondens verksamhet som Gavis arbete för att öka tillgången och användningen av vaccin, är fortsatt starkt. Regeringen värnar global hälsa inom ramen för de förutsättningar som biståndsramen ger.

Stockholm den 22 februari 2016


Isabella Lövin

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-02-01)