Mindre ändringar av ledningars sträckning

Svar på skriftlig fråga 2018/19:748 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2018/19:748 av Mikael Larsson (C)
Mindre ändringar av ledningars sträckning

Mikael Larsson har frågat mig om jag är beredd att verka för att Affärsverket svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen inte får genomföra en så kallad liten ändring utan att ett nytt beslut fattas så att berörda markägare inte blir av med mer mark än i tidigare beslut.

En nätkoncession innebär normalt inte att en ledning får en sträckning som är mer exakt än på cirka femtio meter när. Den typ av ändringar som Mikael Larsson beskriver är alltså inte någon ändring i förhållande till det beslut om nätkoncession som gäller för ledningen.

Jag har nyss tagit emot Nätkoncessionsutredningens betänkande Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30). Utredningen har bland annat föreslagit nya bestämmelser om mindre ändringar av ledningars sträckning. Förslaget syftar till att göra det enklare för såväl markägare som ledningshavare genom att det ska räcka med en mindre prövning så länge markägare och ledningshavare är överens. Det handlar dock om förändringar som går utöver det gällande nätkoncessionsbeslutet.

Jag har för avsikt att låta remittera betänkandet och regeringen får därefter ta ställning till om utredningens förslag om förändrat regelverk för nätkoncessioner ska genomföras. Utöver detta planerar regeringen i nuläget inte för några förändringar i regelverket om nätkoncessioner.

Stockholm den 18 juni 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-11)