Migrationsverkets uppföljning vid misstankar om köpta asylberättelser

Svar på skriftlig fråga 2017/18:512 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Statsrådet Heléne Fritzon (S)


Ju2017/09872/POL

Ju2017/09874/POL

Ju2017/09875/POL

Justitiedepartementet

Migrationsministern och biträdande justitieministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:512 av Johan Forssell (M) Migrationsverkets uppföljning vid misstankar om köpta asylberättelser, svar på fråga 2017/18:514 av Johan Forssell (M) Försäljning av falska asylberättelser samt svar på fråga 2017/18:515 av Johan Forssell (M) Uppehållstillstånd på falska grunder.

Johan Forssell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka Migrationsverkets arbete och kunskaper om falska asylberättelser, i syfte att säkerställa att uppehållstillstånd beviljas på skyddsskäl och inte falska uppgifter. Johan Forssell har också frågat mig vilka åtgärder eller initiativ jag planerar med anledning av de uppgifter som framkommit om att falska asylberättelser säljs i syfte att asylsökande på falska grunder ska få uppehållstillstånd i Sverige. Slutligen har Johan Forssell frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att uppehållstillstånd återkallas när det beviljats på felaktigt grund.

Jag väljer att besvara frågorna i ett gemensamt svar.

Det är viktigt för regeringen att de personer som är i behov av skydd kan få det och att de personer som försöker missbruka asylrätten genom att medvetet lämna felaktiga uppgifter till grund för sin asylansökan inte beviljas uppehållstillstånd.

Det är Migrationsverket som vid en prövning av en asylansökan, ansvarar för att säkerställa att uppehållstillstånd inte beviljas till de personer som medvetet lämnat felaktiga uppgifter.

Migrationsverket vidtar kontinuerliga kvalitetsuppföljningar för att säkerställa att korrekta bedömningar görs när asylansökningar prövas och avgörs. Migrationsverket har också en särskild utredningsfunktion som bland annat kan bistå med stöd och vidta fördjupade utredningar i de fall det finns indikationer på att en person medvetet lämnat felaktiga uppgifter till grund för sin asylansökan.

Det finns möjlighet att med stöd av 7 kap. 1 § utlänningslagen återkalla ett uppehållstillstånd när en utlänning medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet förtigit omständigheter, som varit av betydelse för att få tillståndet.

Migrationsverket arbetar med att i högre utsträckning prioritera ärenden om återkallande av uppehållstillstånd samt att anmäla till Polismyndigheten när någon medvetet lämnat oriktiga uppgifter till grund för en asylansökan eftersom detta är straffbart enligt 20 kap. 6 § utlänningslagen.

Det är Polismyndigheten som ansvarar för att utreda systematisk handel med information där syftet med handeln är att någon på felaktiga grunder ska kunna få uppehållstillstånd.

Regeringen följer dessa frågor noggrant. Finns behov att vidta ytterligare åtgärder är jag beredd till det.

Stockholm den 28 december 2017

Heléne Fritzon

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-12-18)