Migrationsverkets hantering av utvisningsbeslut

Svar på skriftlig fråga 2018/19:350 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/

00882

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsminister

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:350 av Maria Malmer Stenergard (M)
Migrationsverkets hantering av utvisningsbeslut

Maria Malmer Stenergard har frågat mig vad jag gör för att säkerställa att utvisningsärenden där personen inte frivilligt medverkar till återvändande överlämnas till Polismyndigheten.

Regeringen har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder på återvändandeområdet och sedan 2014 har mer än 70 000 personer rest ut ur Sverige. Som en konsekvens av de vidtagna åtgärderna kan vi numera genomföra avvisningar och utvisningar med tvång till länder dit det tidigare varit svårt, till exempel Afghanistan och Marocko.

Migrationsverket har huvudansvaret för verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut som har fattats av Migrationsverket eller migrationsdomstolarna. Enligt utlänningslagen får Migrationsverket lämna över ett avvisnings- eller utvisningsärende för verkställighet till Polismyndigheten om den som ska avvisas eller utvisas håller sig undan och inte kan anträffas utan Polismyndighetens medverkan eller om det kan antas att tvång kommer att behövas för att genomföra verkställigheten.

Migrationsverket överlämnar i normalfallet inte ett ärende till Polismyndigheten när man vet att beslutet inte går att verkställa med tvång, till exempel på grund av att det mottagande landet motsätter sig ett tvångsåtervändande. Detta återspeglar att Migrationsverket är den myndighet som har bäst förutsättningar att bistå vid ett frivilligt återvändande samtidigt som det inte tar polisens resurser eller särskilda kompetens i anspråk när det inte behövs.

Ett ärende som rör en person är avviken överlämnas dock alltid till Polismyndigheten för eftersökning.

Eftersom det är angeläget att ett återvändande i så stor utsträckning som möjligt ska ske på frivillig väg infördes 2017 en möjlighet för Polismyndigheten att återlämna ett ärende till Migrationsverket om det visar sig att personen vill medverka till ett frivilligt återvändande.

Mot denna bakgrund anser jag att nuvarande ordning är tillfredsställande och jag har fullt förtroende för att myndigheterna samverkar på bästa sätt för att avvisnings- och utvisningsbeslut verkställs effektivt och rättssäkert.

Stockholm den 13 mars 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-04)