Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för tisdag 24 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Migrationsverkets bedömning av konvertiters skyddsskäl

Svar på skriftlig fråga 2018/19:17 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/00225

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och

migrations

ministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:17 av Christina Höj Larsen (V)
Migrationsverkets bedömning av konvertiters skyddsskäl

Christina Höj Larsen har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att stärka rättssäkerheten för asylsökande konvertiter.

Enligt Migrationsverkets instruktion ska myndighetens beslutsfattande hålla en hög rättslig kvalitet och vara förutsebart och enhetligt. Enligt Migrationsverkets regleringsbrev för 2018 ska myndigheten utveckla och redovisa resultatindikatorer för bland annat rättslig kvalitet.

Migrationsverkets kvalitetsuppföljning från januari 2018 av ärenden där konversion förekommer visade att det fanns behov av nya utbildningsinsatser. Myndigheten genomför utbildningar om utredningsmetodik och hur rättssäkra bedömningar ska utföras, bland annat i fråga om religion som asylskäl. Migrationsverket arbetar kontinuerligt med uppföljningar av den rättsliga kvaliteten.

Mot bakgrund av det redovisade behovet av utbildningsinsatser och de utbildningar som nu sker avser jag i nuläget inte att ta initiativ men jag fortsätter att följa frågan om rättslig kvalitet. Om det visar sig att det i fortsättningen finns anledning att se närmare på frågan om rättslig kvalitet i ärenden där religiös tillhörighet åberopas som asylskäl är regeringen beredd att göra det.

Stockholm den 30 januari 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-01-23)