Metoder i socialtjänsten

Svar på skriftlig fråga 2022/23:240 besvarad av Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på fråga 2022/23:240 Metoder i socialtjänsten av Martina Johansson (C)

Martina Johansson har frågat mig hur jag kommer att säkerställa att utredningar av socialtjänsten om vårdnad, boende och umgänge utgår från barnets bästa och har vetenskapligt stöd, så att färre barn far illa.

Jag instämmer med Martina Johansson att det är av största vikt att de metoder som används inom socialtjänsten så långt det är möjligt är evidensbaserade och att socialtjänsten använder samma metoder över landet. Det gäller självklart vid riskbedömning inom vårdnadstvister och samtalsmetoder för att barn ska komma till tals.

Utredningen Framtidens socialtjänsts (S 2017:03) slutbetänkande Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) har remissbehandlats och lagstiftningsärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet (Socialdepartementet). Ett av förslagen i betänkandet är att det ska införas ett lagreglerat krav på att verksamhet inom socialtjänsten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Myndigheten familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) är regeringens expertmyndighet på området och har i uppdrag att stödja huvudmän och yrkesverksamma inom socialtjänstens handläggning inom vårdnad, boende och umgänge. MFoF har tagit fram handläggningsstöd om riskbedömningar i utredningar om vårdnad, boende och umgänge. I MFoF:s allmänna råd anges vilka uppgifter som en sådan utredning bör innehålla. MFoF har också tagit fram handböcker och kunskapsstöd som rör handläggning och utredningar bland annat en utbildning om att göra barn delaktiga och samtala med barn – Kunskap och verktyg – med barnet i fokus. Myndigheten ska bedriva och främja ett kunskapsbaserat arbete och ansvara för kunskapsförmedling i frågor som rör socialnämndernas familjerättsliga ärenden.

Vidare pågår Utredningen om utbyte och inhämtning av uppgifter i socialtjänsten för att förebygga brott och öka skyddet för barn (S 2022:A). I den ingår att se över behovet av att utöka möjligheten för socialnämnden att samla in den information som krävs för att bedöma vad som är barnets bästa i frågor om vårdnad, boende eller umgänge. Det handlar bland annat om att överväga om möjligheten att hämta in uppgifter från förskolor, skolor och fritidshem bör stärkas, t.ex. genom en uppgiftsskyldighet.

Stockholm den 25 januari 2023

Camilla Waltersson Grönvall

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2023-01-18)