Löftet till unga med funktionsnedsättning

Svar på skriftlig fråga 2018/19:877 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

Statsrådet Annika Strandhäll (S)


S2019/03374/SF

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:877 av Saila Quicklund (M)
Löftet till unga med funktionsnedsättning

Saila Quicklund har frågat mig när jag avser att uppfylla mitt tidigare vallöfte om att ingen person med en funktionsnedsättning och som felaktigt har förlorat sin aktivitetsersättning ska falla mellan stolarna.

Låt mig först göra ett påpekande med anledning av att Saila Quicklund i sin fråga anger att regeringen i september 2018 skulle ha skärpt Försäkringskassans regelverk. Det är riksdagen, inte regeringen, som beslutar om det regelverk Försäkringskassan har att tillämpa. Någon förändring av regelverket skedde inte i september 2018 utan nuvarande regler om aktivitetsersättning infördes den 1 juli 2008 och då på initiativ av en moderat socialförsäkringsminister.

Det är viktigt att sjukförsäkringen ger trygghet och att den som drabbas av sjukdom får ett bra stöd för att, om så är möjligt, kunna försörja sig själv genom förvärvsarbete. Regeringen har därför gett Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ett s.k. nolltoleransuppdrag, d.v.s. ingen ska falla mellan stolarna p.g.a. bristande samverkan mellan myndigheterna. Detta innefattar såväl personer som förlorar rätten till sjukpenning som unga som inte längre beviljas aktivitetsersättning.

Regeringen har nu gått vidare och förra veckan, den 15 augusti, beslutade regeringen om tre uppdrag av betydelse för unga med funktionsnedsättningar.

Försäkringskassan har fått i uppdrag att förbättra stödet till unga som har ansökt om aktivitetsersättning på grund av arbetsoförmåga, men fått avslag på ansökan, genom att utveckla och fördjupa samverkansformer med Arbetsförmedlingen, kommuner samt hälso- och sjukvården. Det är viktigt att dessa ungdomar får samhällets stöd även om villkoren för aktivitetsersättning inte är uppfyllda.

Stabilitet är avgörande för tilltron till sjukförsäkringen, men sedan det nuvarande regelverket om aktivitetsersättning infördes 2008 har beviljade ansökningar respektive avslag på ansökan om aktivitetsersättning varierat kraftigt. Inspektionen för socialförsäkringen har därför fått i uppdrag att analysera orsakerna till att nybeviljande och avslag i ärenden om ansökningar om aktivitetsersättning har varierat så kraftigt över tid.

Det tredje uppdraget handlar om att Inspektionen för socialförsäkringen ska granska Försäkringskassans handläggning med hänsyn till bestämmelserna om myndighetens utredningsskyldighet enligt socialförsäkringsbalken. För en korrekt och rättssäker handläggning är det viktigt att besluten fattas på tillräckliga beslutsunderlag.

För att trygga en välfungerande sjukskrivningsprocess har regeringen även tillsatt en nationell samordnare som, med individens och samhällets bästa i fokus, ska främja samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen.

Regeringen har således vidtagit en rad åtgärder för att på olika sätt förbättra stödet för unga med funktionsnedsättningar. Jag kommer även fortsättningsvis att följa dessa frågor noga och är beredd att ta ytterligare initiativ om så skulle vara påkallat.

Stockholm den 21 augusti 2019

Annika Strandhäll

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-09)