Länsstyrelsernas uppdrag

Svar på skriftlig fråga 2021/22:64 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Statsrådet Lena Micko (S)

Svar på fråga 2021/22:64 av Betty Malmberg (M)
Länsstyrelsernas uppdrag

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillfälliga och kortsiktiga uppdrag som delas ut till landets länsstyrelser ges rätt förutsättningar för att kunna genomföras effektivt.

Styrningen av statsförvaltningen ska vara långsiktig, strategisk, helhetsinriktad, sammanhållen, verksamhetsanpassad och tillitsbaserad, som framgår av budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1 UO2). Ovanstående gäller självklart även för de 21 länsstyrelserna. Regeringens styrning av länsstyrelserna ska därtill kännetecknas av en helhetssyn. Regeringen har sett ett behov av att principerna som ligger till grund för styrningen av länsstyrelserna görs mer transparenta och kända (skr. 2018/19:117). I budgetpropositionen för 2021 redovisade regeringen därför ett antal principer vid prövningen av vilka uppgifter och uppdrag som länsstyrelserna ska ansvara för. I budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1 UO1) redovisas även kriterier för att koncentrera vissa verksamheter till ett färre antal länsstyrelser. Detta i syfte att förbättra förutsättningarna för en effektiv, ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet i länsstyrelserna.

Regeringen värnar ovan nämnda principer och att länsstyrelserna ska ha förutsättningar att genomföra de uppgifter och uppdrag som regeringen lägger på myndigheterna. Principerna ska samtidigt vägas mot regeringens behov att skyndsamt kunna lägga uppdrag till länsstyrelserna.

Under pandemin har regeringen exempelvis gett länsstyrelserna ett tjugotal uppdrag som syftar till att begränsa pandemin och dess effekter, uppdrag som också har följts av betydande finansiering. Samtidigt finns uppdrag där tidsutdräkten varit mer begränsad. Det förtjänar att framhållas att länsstyrelsernas arbete med pandemirelaterade uppdrag och uppgifter varit viktiga delar av den svenska pandemihanteringen.

Stockholm den 6 oktober 2021

Lena Micko

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-09-29)