Långtidscovid

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1950 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:1950 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Långtidscovid

Ann-Christine From Utterstedt har frågat mig hur Socialstyrelsen ska kunna utreda hur många individer som drabbats av långtidscovid.

Jag vill börja med att förtydliga att Socialstyrelsen har möjlighet att samla in data om personer med postcovid, även kallat långtidscovid. Det som saknas är ett författningsstöd för att samla in individdata från primärvården, Socialstyrelsen kan däremot samla in aggregerade data från regionerna.

Det finns idag inga kvalitetssäkrade data i regionerna över personer med postcovid. En av anledningarna till detta är att det saknas kunskap om såväl diagnostisering som hur inrapportering av data ska göras för denna patientgrupp.

För att skapa bättre förutsättningar för vården att hantera personer med postcovid så fick Socialstyrelsen den 4 februari i år i uppdrag att utveckla ett stöd för hälso- och sjukvårdens hantering av patienter med postcovid. I uppdraget ingår bland annat att Socialstyrelsen ska ta fram statistik och lägesbilder för uppföljning av gruppen.

Det är för tidigt att säga vilken data som kommer gå att samla in och vilken kvalité den kommer ha. Regionerna är ansvariga för insamling av data, Socialstyrelsen kan sedan samla in datan från regionerna. Eftersom det idag


saknas kunskap dels om sjukdomen, dels om hur denna data ska rapporteras in är uppdraget till Socialstyrelsen ett viktigt steg för att regionerna ska kunna rapportera in denna data på ett enhetligt och korrekt sätt.

Stockholm den 3 mars 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-02-23)