Långa väntetider i vården

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2455 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)
S2021/ 03312 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2455 av Mats Sander (M)
Långa väntetider i vården

Mats Sander har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att svenskarnas väntetider till vården ska bli betydligt kortare och närma sig väntetider i de övriga tio tillfrågade länderna.

Ur ett internationellt perspektiv kännetecknas svensk hälso- och sjukvård av hög kvalitet, vilket bl.a. speglas i goda medicinska resultat. Det ska vi fortsätta att utveckla. Svensk hälso- och sjukvård behöver dock förbättras vad gäller väntetider.

Att förbättra tillgängligheten och korta väntetiderna är en högt prioriterad fråga för regeringen. För 2019–2021 har regeringen avsatt cirka 7,5 miljarder kronor specifikt för detta ändamål. Regeringen har också tagit initiativ till att ta ett nationellt grepp om tillgängligheten i vården genom att tillsätta Sveriges första delegation för ökad tillgänglighet som ska verka för kortare väntetider i vården. För att stärka tillgången till personal med rätt kompetens avsätter regeringen 3 miljarder kronor 2021 och sedan 1 januari 2020 finns ett nationellt vårdkompetensråd inrättat av regeringen. Regeringen stärker också primärvården genom en primärvårdsreform.

Av förklarliga skäl har väntetider påverkats till följd av att vårdinsatser har behövt skjutas upp på grund av utbrottet av covid-19. För att stödja regionerna i att hantera den uppskjutna vården och covid-19-relaterad vård har regeringen avsatt 4 miljarder kronor för 2021. I en ändringsbudget föreslår regeringen ytterligare 2 miljarder kronor under 2021, vilket innebär att totalt 6 miljarder kronor avsätts för ändamålet. När hälso- och sjukvården återupptar den ordinarie verksamheten igen är det viktigt att fokus är att patienter får vård i rimlig tid. Regeringen kommer fortsätta att arbeta för detta.

Stockholm den 14 april 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-04-07)