Landshövding i Värmland

Svar på skriftlig fråga 2018/19:939 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)


Fi2019/03007/SFÖ

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:939 av Marléne Lund Kopparklint (M)
gällande Landshövding i Värmland

Marléne Lund Kopparklint har frågat mig när regeringen avser att utse en ny landshövding för Värmlands län.

Länsstyrelserna verkar utifrån uppgiften att vara statens regionala företrädare. Länsstyrelserna ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndigheternas ansvarsområden samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Länsstyrelsen leds av en myndighetschef som är landshövding.

Enligt regeringens skrivelse Utnämningspolitiken (Skr. 2009/10:43) framgår att landshövdingar ska kunna rekryteras brett och förutsättningslöst. Landshövdingeämbetet är speciellt och kräver egenskaper som inte alltid sammanfaller med de krav som i övrigt ställs på myndighetschefer. God kännedom om och insikter i det politiska beslutssystemet kan vara ett sådant krav.

En ny landshövding för Värmlands län beslutas genom regeringsbeslut av regeringen.

Stockholm den 11 september 2019

Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-02)