Läkares fortbildning

Svar på skriftlig fråga 2018/19:884 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/03388/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:884 av Johan Hultberg (M)
Läkares fortbildning

Johan Hultberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder, i form av ökad nationell styrning, i syfte att säkerställa att läkarna ges den fortbildning som krävs för att hälso- och sjukvården ska hållas modern och säker.

Det är viktigt att kontinuerligt verka för att hälso- och sjukvårdspersonal har hög kompetens och ges förutsättningar att tillgodose befolkningens behov av god kunskapsbaserad vård. Regeringen har arbetat för att modernisera läkarutbildningen och vidareutbildningen i strävan att skapa ett sammanhållet utbildningssystem för läkare. Detta har bl.a. lett till att det ska införas en förnyad läkarutbildning och specialisering. Denna reform bedöms leda till att fler legitimerade läkare kommer vara verksamma inom hälso- och sjukvården och att utbildningsvägen till färdig specialist blir kortare.

Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det enligt hälso- och sjukvårdslagen finnas den personal som behövs för att god vård ska kunna ges. Det är vårdgivaren som ytterst ansvarar för att det bedrivs vård av god kvalitet och att personalen har den kompetens som krävs för att uppnå det. I patientsäkerhetslagen finns bestämmelser om vårdgivares skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, vilket bl.a. innebär att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls.

För att stödja vårdgivarna i arbetet med fortbildning av hälso- och sjukvårdspersonal har regeringen prioriterat vissa satsningar. Regeringen tillför bl.a. landsting och kommuner totalt ca 3 miljarder kronor för 2019 genom en överenskommelse om utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare. Medlen ska t.ex. användas för utveckling av medarbetarnas arbetssituation, vilket innefattar ledarskap, arbetsmiljö, rätt antal medarbetare samt insatser för att behålla och utveckla medarbetare.

Stockholm den 21 augusti 2019

Lena Hallengren

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-12)