Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lägst arbetslöshet i EU år 2020

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1603 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)


A2018/01524/SV

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknads- och etableringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1603 av Jenny Petersson (M)
Lägst arbetslöshet i EU år 2020

Jenny Petersson har frågat mig om regeringen kommer att ompröva arbetslöshetsmålet, eller om jag fortfarande bedömer att regeringen kommer att kunna hålla vallöftet om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i hela EU år 2020.

Den svenska arbetsmarknaden utvecklas starkt. Sysselsättningen har ökat med cirka 300 000 personer sedan regeringen tillträdde. Sverige har nu den högsta sysselsättningsgraden för personer 20–64 år som någonsin har uppmätts i ett EU-land. Arbetslösheten har minskat med drygt 1,5 procentenheter sedan regeringen tillträdde. Därtill har ungdomsarbetslösheten minskat kraftigt och är nu på den lägsta nivån sedan 2002.

Trots den goda utvecklingen kvarstår utmaningar på arbetsmarknaden. Andelen av de som är inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen som står långt från arbetsmarknaden har ökat under flera år. Det gäller främst de som är födda utanför Europa och de som saknar gymnasieutbildning. Även om dessa grupper har det jämförelsevis svårt på arbetsmarknaden, kan vi konstatera att andelen övergångar till arbete eller studier har ökat det senaste året.

För att möta dessa utmaningar investerar regeringen i infrastruktur och bostäder samt vidtar åtgärder för att stärka tillväxten och exporten. Vidare genomförs stora investeringar i välfärden, vilket leder till fler anställda i skola, vård och omsorg.

Regeringen har också genomfört förändringar i arbetsmarknadspolitiken för att rusta arbetssökande med en svag ställning på arbetsmarknaden och stärka matchningen på arbetsmarknaden. Introduktionsjobben har ersatt flera av de tidigare anställningsstöden vilket har gjort det enklare för såväl arbetsgivare som arbetssökande. Därtill har antalet personer som fått extratjänster ökat från 4 100 personer i juni 2017 till 15 900 personer i juni 2018. Dessa arbeten har gått till nyanlända och långtidsarbetslösa.

En viktig nyckel för att nyanlända ska komma snabbare i jobb ligger i ett målinriktat och handfast samarbete på lokal nivå. Regeringens stimulans av samverkan mellan till exempel Arbetsförmedlingen, kommunen och arbetsgivare resulterar nu i lokala jobbspår över hela landet. Det rör sig om skräddarsydda vägar till jobb hos lokala arbetsgivare med behov av arbetskraft. En sammanställning av en enkät som Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har genomfört visar att 340 lokala jobbspår med över 3 500 deltagare nu är igång över hela landet. Totalt väntas mer än 8 000 deltagare gå in i lokala jobbspår innan årets slut. Totalt är mer än 500 lokala jobbspår planerade under 2018, och ytterligare drygt 150 jobbspår planeras starta under 2019.

Arbetslösheten minskar, trots att många bedömare förutspådde att arbetslösheten tvärtom skulle öka i och med det stora flyktingmottagandet 2015. Jobben är fortfarande regeringens viktigaste fråga. Arbetslöshetsmålet fortsätter att styra regeringens politik.

Stockholm den 20 augusti 2018

Ylva Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-06)