Kvinnors skuldsättning på grund av mikrolån

Svar på skriftlig fråga 2010/11:352 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

Statsrådet Gunilla Carlsson

den 11 mars

Svar på fråga

2010/11:352 Kvinnors skuldsättning på grund av mikrolån

Statsrådet Gunilla Carlsson

Amineh Kakabaveh har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera att mikrolån som finansierats med svenska biståndsmedel inte leder till att människor fastnar i skuldfällor samt för att granska Grameen Banks agerande i samband med överföringen av biståndsmedel till ett privat bolag.

Mikrokrediter kan ha betydande positiva effekter för fattiga människors möjligheter att skapa sig en försörjning eller jämna ut variationer i hushållets inkomster över året. Genom mikrokrediter har många människor, inte minst kvinnor, fått möjlighet att själva förbättra sina liv. Grameen Bank och andra institutioner har bidragit till att skapa finansiella tjänster för fattiga människor, som normalt inte har tillgång till det reguljära banksystemet. Under senare år har kritik riktats mot att räntenivåerna i vissa fall är höga. Det är bra att det förs en diskussion om detta.

Min uppfattning, som också bekräftas av flera internationella studier, är att mikrokrediter generellt sett är ett effektivt sätt att minska fattigdom, förbättra levnadsvillkoren för fattiga människor och minska deras utsatthet. Grameen Bank har i dag cirka åtta miljoner låntagare och det går naturligtvis att hitta exempel på att människor inte klarat av att betala tillbaka sina lån, på samma sätt som det finns exempel i Sverige där låntagare fått problem.

Även om det stora flertalet låntagare klarar av sina avbetalningar, är det olyckligt att enskilda människor drabbas hårt om de inte kan betala sina lån. Det är viktigt att mikrofinansverksamheten utformas på ett ansvars­fullt sätt och att det finns lagar och regelverk som ser till att indrivning av fordringar sker på ett rättssäkert sätt och som möjliggör för fattiga människor som har hamnat i en skuldfälla att ta sig ur sin situation.

Sverige har genom Sida haft ett väl fungerande samarbete med Grameen Bank och Bangladesh regering. Uppföljningen av insatsen visar på mikrolånens positiva effekter för fattiga människor, särskilt kvinnor, och att verksamheten genomförts i enlighet med avtal. Det svenska stödet till Grameen Bank avslutades 1993.

Det finns inga misstankar om att svenska medel ska ha använts felaktigt av Grameen Bank. Fyra år efter att det svenska stödet avslutats, över­fördes medel från Grameen Bank till en annan del av koncernen för att sedan lånas tillbaka till mikrofinansverksamheten. Sverige hade varken juridiskt ansvar för eller inflytande över verksamheter och händelser inom Grameenkoncernen som skedde flera år efter det att samarbetet avslutats.

Mikrokrediter, om de används rätt, är en metod bland flera för att bidra till att fattiga människor kan förbättra sin situation. Sida har riktlinjer för hur myndigheten ska arbeta med mikrofinansiering. Riktlinjerna tar ett helhetsgrepp på finansiella tjänster för fattiga människor och betonar bland annat vikten av att stödja fattiga människors möjligheter att inte bara låna, utan även spara, teckna försäkringar och transferera pengar.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-03-03 Anmäld: 2011-03-03 Besvarad: 2011-03-11 Svar anmält: 2011-03-15
Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-03-03)