Kvaliteten i sfi-undervisningen under coronapandemin

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1291 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)


U2020/

03055/GV

Utbildningsdepartementet

Utbildningsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1291 av Kristina Axén Olin (M)
Kvaliteten i sfi-undervisningen under coronapandemin

Kristina Axén Olin har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka kvaliteten i sfi-undervisningen under den tid som undervisningen sker på distans.

Jag delar Kristina Axén Olins uppfattning att det är av största vikt att prioritera en god kvalitet i undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi), även när den, som nu under rådande pandemi, inte kan bedrivas som närundervisning i samma omfattning som tidigare. Nyanlända är en viktig grupp elever som behöver få tillgång till svenska språket för att få möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Vi kan se att distansundervisning fungerar olika väl för olika grupper. Vi ser t.ex. att det fungerar bättre på sfi-kurserna C och D, där eleverna har både studievana och erfarenhet av att använda digitala lärverktyg. Även tillgången till tekniska verktyg och den digitala kompetensen före coronapandemin har betydelse. När det gäller tillgången till teknisk utrustning i utbildningen har huvudmännen ett stort ansvar.

För kortutbildade elever på studieväg 1, och för elever som är nybörjare i sfi, är det svårare att få studier att fungera på distans. Vi vet även att studieovana personer har svårare att bedriva studier på distans och har större behov av stöd. En viktig del i sfi, framför allt i början av utbildningen, är muntlig kommunikation. Elever inom sfi behöver få möjlighet att prata och lyssna till språket. När den möjligheten nu är begränsad försöker utbildningsanordnare kompensera genom fjärrundervisning i realtid via datorer och mobiltelefoner. För kommunal vuxenutbildning (komvux) gäller fortfarande Folkhälsomyndighetens rekommendation att undervisningen bör bedrivas via fjärr eller distans, men i och med att Folkhälsomyndighetens uppdaterade sin rekommendation den 3 april 2020 bör elever i komvux som är i behov av stöd kunna få det i skolans lokaler förutsatt att det sker enskilt eller i en mindre grupp.

För att nyanlända med kort utbildning ska få en utbildning som bättre svarar mot deras behov genomfördes 2018 anpassningar i kursutbudet inom komvux. Bland annat infördes en ny orienteringskurs om grundläggande digital kompetens.

Med anledning av den rådande pandemin har en rad åtgärder vidtagits. Utbildningsdepartementet har haft en löpande dialog med såväl Statens skolverk som Sveriges Kommuner och Regioner och direkt med enskilda kommuner för att få en lägesbeskrivning och identifiera behov inom skolväsendet. Skola Hemma är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av coronapandemin. Sidan upprätthålls av forskningsinstituten RISE i samverkan med en rad aktörer, bl.a. Skolverket. På hemsidan finns tips och råd till lärare och huvudmän om hur man kan bedriva undervisning på distans. Regeringen har även gett Skolverket i uppdrag att genomföra insatser för att stödja huvudmän, utbildningsanordnare, rektorer, lärare, förskollärare samt övrig personal i skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet under utbrottet av det nya coronaviruset i syfte att underlätta arbetssituationen.

Kriser förstärker ojämlikheten i samhället. Det har den rådande coronapandemin gjort tydligt. Precis som regeringen har beredskap för att göra det som krävs för att begränsa smittspridningen, säkra vården och värna äldre och sköra är vi beredda att agera för att minska de effekter coronapandemin får på elever och studerandes inlärning och utveckling.

Stockholm den 12 maj 2020

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-05)