Krav på djurskydd vid offentlig upphandling

Svar på skriftlig fråga 2014/15:685 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2015/3416

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:685 av Åsa Coenraads (M) Krav på djurskydd vid offentlig upphandling

Åsa Coenraads har frågat mig vilka lagändringar i upphandlingslagarna som regeringen föreslår, när propositionen med lagförslagen kan ligga på riksdagens bord och hur bestämmelserna ska utformas för att inte rubba reglerna för den inre marknaden.

De EU-direktiv som ligger till grund för den svenska upphandlingslagstiftningen har setts över i syfte att bl.a. säkra god kvalitet och djuromsorg beträffande livsmedel som upphandlas. Regeringen beslutade nyligen en lagrådsremiss med förslag till nya lagar som ska genomföra direktiven. Föredragningen i Lagrådet beräknas avslutas under hösten. Min avsikt är att propositionen med lagförslagen ska lämnas till riksdagen i sådan tid att lagarna kan träda i kraft inom EU-direktivens genomförandefrister, dvs. våren 2016.

Enligt min mening har djurskyddet hittills inte beaktats i tillräcklig utsträckning vid upphandlingar. Detta vill jag ändra på. För mig saknar det betydelse huruvida det, som Åsa Coenraads uttrycker det, handlar om att slå in öppna dörrar. Det viktiga för mig är att få till stånd en förändring och tillse att upphandling med offentliga medel i praktiken används strategiskt för att bl.a. stärka djurskyddet. Jag och regeringen har och kommer bl.a. därför vidta följande åtgärder.

För det första kommer stödet till upphandlande myndigheter

förstärkas i och med inrättandet av den nya myndigheten, Upphandlingsmyndigheten. Fr.o.m. september kommer alltså stödet att stärkas i fråga om bl.a. vilka krav på djurskydd som kan ställas i upphandlingar och hur djurskyddskriterier kan användas för att utvärdera anbud på kvalitet. För det andra har regeringen inlett ett arbete med att ta fram en nationell upphandlingsstrategi i vilken miljöhänsyn och sociala hänsyn är centrala perspektiv. Strategin kommer att tas fram i samarbete med den kommunala sektorn. För det tredje har regeringen tagit initiativ till att arbeta fram en nationell livsmedelsstrategi för att skapa förutsättningar för tillväxt i hela livsmedelskedjan. En sådan strategi kommer att stödja en ökad svensk matproduktion och en ökning av andelen svenskt och ekologiskt när det gäller konsumtionen av livsmedel.

Det ovan beskrivna arbetet ska givetvis bedrivas med beaktande av att den strategiska användningen av upphandling inte strider mot EU-rätten eller mot Sveriges övriga internationella upphandlingsrättsliga åtaganden. När det gäller den nationella livsmedelsstrategin, förutsätter den självklart att Sveriges förpliktelser som medlemsstat i både EU och WTO iakttas.

Stockholm den 10 augusti 2015

Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-06-17)