Kostnaden för omställningen av Bromma flygplats

Svar på skriftlig fråga 2022/23:424 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Statsrådet Andreas Carlson (KD)
LI2023/ 01985 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:424 av Kadir Kasirga (S)
Kostnaden för omställningen av Bromma flygplats

Kadir Kasirga har frågat mig om jag har tagit initiativ till en kalkyl över den sammantagna kostnaden för att göra Bromma flygplats till en omställningshubb för grönt flyg, och hur tidsplanen ser ut.

Bromma flygplats har stor betydelse för tillgängligheten för såväl Stockholmsområdet som för övriga landet, vilket betyder att flygplatsen är viktig för t.ex. näringslivet och företagandet. Regeringen ser att Bromma flygplats i framtiden skulle kunna vara en omställningshub för det gröna flyget. Bromma flygplats ska därför bevaras.

Det bör noteras att Swedavia AB har uppdraget att bedriva flygplatsverksamhet vid de tio flygplatser, däribland Bromma flygplats, som ingår i det av regeringen beslutade nationella basutbudet av flygplatser. Det är Swedavia AB:s styrelse och ledning som ansvarar för bolagets organisation och löpande förvaltning av den operativa verksamheten inom ramen för bolagsordningen.

En s.k. bokstavsutredare har redovisat två uppdrag till Regeringskansliet om att dels ta fram underlag till en plan för Arlanda flygplats framtida utveckling (Arlandautredningen, Ds 2022:11), dels ta fram förslag till inriktning för statens ansvar för flygplatser i Sverige (Flygplatsutredningen, Ds 2023:3). Rapporterna är omfattande och innehåller också förslag som berör Bromma flygplats när det gäller flygplatsens roll i omställningen av flyget. Arlanda-utredningen remisshanterades under hösten 2022 och flygplatsutredningen är för närvarande ute på remiss till den 23 maj i år.

Regeringen har ännu inte tagit ställning till förslagen i rapporterna. Jag anser dock att det finns ett mervärde i att ta ett samlat grepp om de båda utredningarnas förslag och remissinstansernas synpunkter. Jag avser därför återkomma i dessa frågor.

Stockholm den 15 mars 2023

Andreas Carlson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2023-03-07)