Kostnaden för investeringar i nya vatten- och avloppssystem

Svar på skriftlig fråga 2015/16:995 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/00799/Nm

Miljö- och energidepartementet

Klimat- och miljöministern samt vice statsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:995 av Larry Söder (KD) Kostnaden för investeringar i nya vatten- och avloppssystem

Larry Söder har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för fastighetsägare som inte har möjlighet att finansiera investeringarna som krävs i nya vatten- och avloppssystem.

Rena avlopp är angeläget av både miljö- och hälsoskäl. Miljökvalitets-målet Ingen övergödning kommer inte kunna nås utan ytterligare åtgärder och både de kommunala och de små avloppen bidrar till övergödningen. Det stora antalet små avloppsanläggningar med bristfällig rening riskerar också att förorena dricksvatten och badvatten.

Det är fastighetsägaren som styr över kvaliteten vad gäller avloppsanordningen liksom övriga delar av fastigheten.

Stockholm den 23 mars 2016

Åsa Romson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-03-16)