Könsuppdelningen i skolan

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1766 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1766 av Elisabeth Svantesson (M) Könsuppdelningen i skolan

Elisabeth Svantesson har frågat mig om jag avser att se över diskrimineringslagstiftningen.

Sverige ska vara ett samhälle fritt från diskriminering. Ett starkt rättsligt skydd mot diskriminering är en grundläggande förutsättning för att uppnå detta. Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering, bl.a. på grund av kön, förbjuden inom en rad samhällsområden. Förbudet innebär att en individ inte får behandlas sämre än någon annan skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med en diskrimineringsgrund.

Din fråga berör ett enskilt tillsynsärende hos Diskrimineringsombudsmannen (DO) avseende risker för diskriminering samt utbildningsanordnares arbete med aktiva åtgärder. Med stöd av 4 kap.
1 § diskrimineringslagen utövar DO tillsyn över att lagen följs genom självständig granskning. Bedömningen av vad som står i strid med diskrimineringsförbudet måste göras i varje enskilt fall och prövas ytterst i domstol. Ett statsråd får inte uttala sig om enskilda ärenden hos myndigheter.

Regeringen arbetar aktivt för att stärka skyddet mot diskriminering och arbetet har förstärkts. Ändringar i diskrimineringslagen gällande aktiva åtgärder trädde i kraft den 1 januari 2017. Anslagen till DO och lokala antidiskrimineringsbyråer har ökat. Vidare har Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering lämnat sitt betänkande (SOU 2016:87) i december 2016. Betänkandet remissbehandlas för närvarande.

Stockholm den 15 augusti 2017


Alice Bah Kuhnke

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-07-31)