Konfliktrisken kring vattenfrågor

Svar på skriftlig fråga 2013/14:754 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister

Carl Bildt (M), utrikesminister

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:754 av Emma Wallrup (V) Konfliktrisken kring vattenfrågor

Emma Wallrup har frågat mig om vad jag avser göra för att förebygga vattenkonflikter.

Sverige verkar för ökat internationellt samarbete kring delade vattendrag och vattentillgångar, för att på så vis bidra till att förebygga väpnade konflikter. Det handlar bland annat om att bygga upp institutioner och regionala samarbeten i regioner och länder där det finns risk för konflikter kring vatten. Vi har under lång tid varit engagerat i gränsöverskridande vattenprojekt i Afrika söder om Sahara, Mellanöstern, Asien och Östeuropa, framför allt genom att ge ekonomiskt och tekniskt stöd, och underlätta dialog och förhandlingar kring vattenfrågor. Vi bedriver forskning och policyutveckling kring konfliktförebyggande, maktrelationer och vinstdelning av vattenresurser. Ett konkret exempel är regeringens avtal med UNESCO om etableringen av ett forskningscenter vid SIWI som har som mål att utveckla forskning och kunskap

om gränsöverskridande vattenresurser.

Det finns ett växande samarbete inom EU för vattendiplomati. Sverige driver där behovet av att ha ett modernt, heltäckande vattensäkerhetskoncept och en god förvaltning av gränsöverskridande vattenresurser, som inkluderar frågor som prissättning, innovation, forskning och jämställdhet. Vattendiplomati omfattar också sambanden mellan vatten och klimatförändringar, livsmedelssäkerhet, energi, sanitet och hälsa samt betydelsen av den privata sektorn och det civila samhället.

Sveriges regering står bakom den mänskliga rättigheten till vatten och sanitet. I förhandlingarna om nya utvecklingsmål bortom 2015 står Sverige bakom ett särskilt mål om tillgänglighet till vatten och sanitet (mål 6: ”Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all”.)

Sverige stöder också kapacitetsuppbyggnad för utvecklingspartners genom institutionell utveckling och utbildning av bl.a. regeringar, det civila samhället och användarorganisationer.

Stockholm den 28 augusti 2014

Carl Bildt

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-08-14)