Kompetens för att möta hedersrelaterat våld och förtryck

Svar på skriftlig fråga 2017/18:929 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Statsrådet Åsa Regnér (S)


S2018/

01480/JÄM

Socialdepartementet

Barn-

äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:929 av Erik Andersson (M)
Kompetens för att möta hedersrelaterat våld och förtryck

Erik Andersson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att yrkesgrupper som kommer i kontakt med hedersrelaterat våld och hedersförtryck besitter den kompetens som behövs för att kunna erbjuda hjälp och stöd.

Jag och regeringen delar Erik Anderssons uppfattning om att det är viktigt att yrkesgrupper som kommer i kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck har kompetensen att uppmärksamma problematiken och erbjuda hjälp och stöd. För att säkerställa att kunskap om mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck ingår i utbildningar för yrkesgrupper som kommer i kontakt med våldsutsatta och våldsutövare har regeringen infört ett kunskapsmål om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i examensordningen för exempelvis socionomexamen, juristexamen, läkarexamen och psykologexamen.

För att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck har regeringen gett Länsstyrelsen i Östergötlands län i uppdrag att driva en stödtelefon för rådgivning till yrkesverksamma samt via sin webbplats tillhandahålla samlade aktuella upplysningar om hedersrelaterat våld och förtryck för olika yrkesgrupper. I uppdraget till Länsstyrelsen i Östergötlands län ingår även att bistå nationella myndigheter i deras arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt att bistå med intern fortbildning och metodutveckling på området. I uppdraget ingår också att bistå Jämställdhetsmyndigheten i denna myndighets uppdrag att sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med unga män och pojkar i hederskontext. Vidare har alla länsstyrelser uppdraget att bistå kommuner och landsting med kunskap och metodstöd i deras arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

För att ytterligare förstärka kompetensen hos vård- och omsorgspersonal har regeringen gett Socialstyrelsen uppdraget att planera för fördjupad fortbildning om hedersrelaterat våld och förtryck i socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen ska även utveckla standardiserade bedömningsmetoder för vård och omsorgspersonal vid bedömning av utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck samt våldsutövande. Vidare så arbetar Polismyndigheten med att förstärka och utveckla sitt arbete mot hedersrelaterade brott, bland annat genom kompetenshöjande insatser för polisanställda, genom ett stärkt stöd och skydd till utsatta och genom att öka effektiviteten i utredningsarbetet.

Precis som Erik Andersson nämner så saknas det kunskap om hur många människor som lever under hedersförtryck i Sverige idag. För att få en samlad bild av omfattningen genomför Socialstyrelsen, på regeringens uppdrag, en nationell kartläggning om hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår att bedöma förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck, i vilken utsträckning utsatta personer har fått stöd och hjälp samt vilka specifika problem och möjligheter berörda yrkesgrupper upplever i arbetet.

Utöver detta vidtar regeringen en rad kraftfulla åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck. Förutom de dryga 200 miljoner kronor som ingår i regeringens nya satsning mot hedersvåld under perioden 2018–2020, har regeringen redan avsatt drygt 1 100 miljoner kronor under perioden 2017–2020 för arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Stockholm den 7 mars 2018

Åsa Regnér

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-03-01)