Klimateffekter av fryst reduktionsplikt och sänkt drivmedelskatt

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1417 besvarad av Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
Fi2022/01242 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1417 av Rasmus Ling (MP) Klimateffekter av fryst reduktionsplikt och sänkt

drivmedelsskatt

Rasmus Ling har frågat miljö- och klimatminister Annika Strandhäll om det har gjorts någon analys av klimateffekterna av regeringens förslag att frysa

reduktionsplikten och sänka skatten på drivmedel. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Drivmedelspriserna har stigit kraftigt under den senaste tiden, och jag har stor förståelse för den oro som många människor känner. Läget i omvärlden är mycket allvarligt och höga drivmedelspriser är en av konsekvenserna. De höga drivmedelspriserna riskerar att slå hårt på låginkomsthushåll som är beroende av bilen. Mot bakgrund av detta presenterade regeringen den 14 mars ett åtgärdspaket för att möta de höga priserna, bland annat genom tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt ett förslag om att reduktionsplikten pausas på 2022 års reduktionsnivåer. Åtgärderna har vidtagits som en reaktion på ovanligt höga drivmedelspriser, som i sig bedöms minska utsläppen.

I alla lagstiftningsärenden redovisar regeringen det aktuella förslagets effekter i den omfattning som det bedöms lämpligt och med beaktande av förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Så har naturligtvis också skett i de ärenden som ledamoten frågar efter. En redogörelse för effekterna på miljön redovisas i konsekvensanalysen i respektive promemoria samt proposition. Sammantaget bedömer regeringen att effekten av en temporär åtgärd kan antas bli begränsad i förhållande till de totala utsläppen. Samtidigt är det avgörande att vi fortsätter att öka takten i klimatomställningen. Det är ett av regeringens prioriterade områden.

Stockholm den 13 april 2022

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-04-04)