Interoperabel markbaserad infrastruktur för ledning av JAS Gripen

Svar på skriftlig fråga 2008/09:643 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

Försvarsminister Sten Tolgfors

den 25 februari

Svar på fråga

2008/09:643 Interoperabel markbaserad infrastruktur för ledning av JAS Gripen

Försvarsminister Sten Tolgfors

Allan Widman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att säkerställa att kostnadsberäkningar för en markbaserad rikstäckande infrastruktur för ledning av JAS 39 C/D med internationellt interoperabla datalänkar.

Det är Försvarsmaktens ansvar att planera och budgetera för anskaffningen av ny materiel inom ramen för utgiftsområde 6, anslaget 1:3 Anskaffningar av materiel och anläggningar.

Försvarsmakten har i svaret på regeringens planeringsanvisningar den 30 januari angivit att anskaffningen av Länk 16 påbörjas under år 2010. Med anledning av de oklarheter som framkommit avseende tidpunkten för den operativa driftsättningen av infrastrukturen för datastridsledning av JAS 39 C/D, har Regeringskansliet anmodat Försvarsmakten att redovisa ett förtydligande avseende bland annat detta.

Förmågan till datastridsledning av stridsflyget är viktig och frågan är inte huruvida en sådan anskaffning kommer att ske, utan när. Det är viktigt att förmågan till datastridsledning från marken med det länksystem som används i C/D-versionen finns så snart det är möjligt och med beaktande av avvecklingen av JAS 39 A/B.

Det är av stor vikt att påpeka att förmåga till datastridsledning mellan flygplan av C/D-version finns i dag, och att datastridsledning även kommer att vara möjlig från ledningsflyggrupp ASC 890 före utgången av året.

Händelser

Inlämnad: 2009-02-20 Anmäld: 2009-02-20 Besvarad: 2009-02-25 Svar anmält: 2009-02-25

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-02-20)