Internetleverantörers ansvar för trafikinnehåll

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1227 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

Justitieminister Beatrice Ask

den 23 september

Svar på fråga

2008/09:1227 Internetleverantörers ansvar för trafikinnehåll

Justitieminister Beatrice Ask

Camilla Lindberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att precisera medverkansbegreppet för att skydda Internetleverantörer och deras kunder. Frågan är ställd med anledning av att Stockholms tingsrätt nyligen har förbjudit Internetleverantören Black Internet AB, vid äventyr av vite, att för allmänheten tillgängliggöra vissa musikalbum, filmverk och tv-serier genom att tillhandahålla uppkoppling till Internet till de tjänster som tillhandahålls via The Pirate Bay. Beslutet har överklagats.

Medverkan är ett begrepp som förekommer i bland annat brottsbalken och upphovsrättslagen. Enligt upphovsrättslagen kan den som medverkar till ett intrång vid vite förbjudas att fortsätta med åtgärden. Ett sådant beslut förutsätter inte att aktören i fråga kan hållas ansvarig för intrånget, utan handlar om att domstolen kan besluta om att aktören måste vidta åtgärder för att sätta stopp för ett intrång. Det kan alltså även riktas mot den som varken agerat uppsåtligt eller oaktsamt. Den omständigheten att vissa aktörer, exempelvis Internetleverantörer, omfattas av särskilda regler om ansvarsfrihet hindrar inte heller i sig att ett vitesföreläggande riktas mot dem. Att förelägganden även ska kunna riktas mot sådana mellanhänder följer av artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället.

De närmare gränserna för vad som är att betrakta som medverkan är en fråga för domstolarna att bedöma i varje enskilt fall. Det är bland annat den frågan som för närvarande är föremål för domstolsprövning.

Mot bakgrund av det anförda avser jag inte att vidta några åtgärder för att precisera medverkansbegreppet.

Händelser

Inlämnad: 2009-09-14 Anmäld: 2009-09-15 Besvarad: 2009-09-23 Svar anmält: 2009-09-24

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-09-14)