Interna påslag på av FMV till Försvarsmakten levererade tjänster

Svar på skriftlig fråga 2014/15:101 besvarad av Peter Hultqvist (S), försvarsminister

Peter Hultqvist (S), försvarsminister

Dnr Fö2014/1958/MFU

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:101 Interna påslag på av Försvarets materielverk till Försvarsmakten levererade tjänster

Allan Widman (Fp) har frågat mig vad jag avser vidta för åtgärder för att Försvarsmakten ej belastas av annat än Försvarets materielverks självkostnad för utförande av tjänster?

I statens verksamhet ska alltid hög effektivitet eftersträvas och god hushållning iakttas.

Försvarets materielverk har att följa och tillämpa de lagar och förordningar som reglerar myndighetens verksamhet. Av relevanta författningar framgår att Försvarets materielverk har rätt att ta ut avgifter för sin verksamhet. Detta regleras bl.a. i avgiftsförordningen (1992:191) samt i myndighetens instruktion (2007:854). Avgifterna ska beräknas så att de täcker verksamhetens kostnader (full kostnadstäckning). För att uppnå full kostnadstäckning ska myndigheten beräkna avgiftsnivån så att den långsiktiga självkostnaden täcks och inkluderar samtliga direkta och indirekta kostnader.

Regeringen vidtar löpande åtgärder för att förbättra uppföljningen av effektiviteten inom materielområdet och har därför bl.a. tagit fram ett antal indikatorer och bedömningsgrunder, vad avser Försvarets materielverks kostnader för anskaffning av varor och tjänster (s.k. materielförsörjningskostnader). Dessa redovisas även i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1).

Stockholm den 3 december 2014

Peter Hultqvist

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-11-24)