Inspektionen för vård och omsorg

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1105 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/02750/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1105 av Cecilia Widegren (M) Inspektionen för vård och omsorg

Cecilia Widegren har frågat Åsa Regnér vilka analyser som ligger till grund för att inte ompröva tillsynsmyndighetens långsiktiga resurser, dels om besluten att fortsätta besparingsbeting åren framöver och dra ned på resurser för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende tillsyn och tillståndsprövning, dels om att halvera frekvenstillsynen bland annat för hem för vård eller boende. Ansvaret för IVO faller på mig och därför besvarar jag frågan.

Det är mycket angeläget att IVO har resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag. I samband med att IVO inrättades beslutade den tidigare regeringen att myndigheten skulle få tillfälliga medel t.o.m. år 2016 för att utveckla administrativa system och it-system som bidrog till en mer effektiv tillsyn och ärendehantering.

Regeringen har nu gjort bedömningen att IVO behöver förstärkta resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag, inte minst mot bakgrund av de stora flyktingströmmarna. I Vårändringsbudgeten för 2016 har regeringen därför avsatt ytterligare 10 miljoner kronor för IVO:s verksamhet under detta år. Regeringen bedömer att det även finns behov av att se över IVO:s resurser på längre sikt, vilket också framgår av den Ekonomiska vårpropositionen. Regeringen återkommer i denna fråga i budgetpropositionen för 2017.

När det gäller frekvenstillsynen av verksamheter för barn och unga har frekvensen justerats till minst en gång per år för tillsyn av hem får vård eller boende (HVB), stödboenden och boenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det innebär endast en ändring av minimiskyldigheten och verksamheterna ska inspekteras flera gånger per år om det behövs. Ändringen medför att IVO får ett ökat utrymme att genomföra egeninitierad tillsyn som baseras på myndighetens egna riskanalyser inom prioriterade områden, t.ex. barn- och ungdomspsykiatri, boenden för personer med funktionsnedsättning och socialtjänstens myndighetsutövning.

Stockholm den 26 april 2016

Gabriel Wikström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-04-13)