Inskränkningar av rättigheter

Svar på skriftlig fråga 2021/22:332 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
M2021/02100 Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:332 av Louise Meijer (M)

Inskränkningar av rättigheter

Louise Meijer har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta avseende inskränkningar av demokratiska rättigheter för att begränsa den globala uppvärmningen.

Låt mig inledningsvis uttrycka min och regeringens sympatier för alla de som på olika sätt drabbats av coronapandemin. Både viruset i sig och de åtgärder som vidtagits för att hindra smittspridningen runtom i världen har fått konsekvenser för individer och samhällen i stort. Vi har uppmanats att avstå från att exempelvis träffa nära och kära eller på andra sätt begränsa våra liv. Världen kraftsamlade för att möta en global pandemi och tillsammans tog vi ett kollektivt ansvar. Nu när smittspridningen avtagit och alltfler vaccinerat sig öppnar fler och fler samhällen upp och återgår till en normalitet vi saknat.

Under partiledardebatten i Sveriges Television den 10 oktober 2021 ställdes följande fråga: Skulle [panellisterna] vara beredda att införa liknande begränsningar, till exempel gällande bilåkning eller flygresor, för att minska utsläppen? Således handlade frågeställningen och det efterföljande svaret på intet sätt om att inskränka demokratiska fri- och rättigheter. I stället framhöll jag behovet av att bygga ut ett grönare samhälle som erbjuder grönare alternativ för att underlätta för individer att göra klimatsmartare val.

Regeringen anser att klimatkrisen är vår tids ödesfråga. Likt en pandemi är det en global kris och kraftfulla åtgärder kommer att behövas för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål. Det finns dock inget vaccin mot klimatförändringarna. I stället både kan och måste vi agera, genom det demokratiska systemet, såväl nationellt som internationellt. Vi måste ta vårt ansvar som enskilda individer och som samhällen att ställa om för att uppnå målen i Parisavtalet. Den gröna klimatomställningen är också en motor för nya jobb, banbrytande innovationer och stärkt global konkurrenskraft. Detta är också utgångspunkten för regeringens klimatpolitik.

Stockholm den 10 november 2021

Per Bolund

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-11-02)