Insatserna för att stärka kvinnor i konfliktområden och i fredsprocesser

Svar på skriftlig fråga 2013/14:76 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 6 november

Svar på frågorna

2013/14:69 FN:s resolution 2122

2013/14:76 Insatserna för att stärka kvinnor i konfliktområden och i fredsprocesser

Utrikesminister Carl Bildt

Carina Hägg har frågat mig om vilka initiativ jag och regeringen har tagit utifrån FN:s säkerhetsråds resolution 2122. Bodil Ceballos har frågat mig om på vilket sätt jag och regeringen avser att tillse att regeringens representanter alltid möter kvinnor från det civila samhället vid besök i konfliktländer samt att den information och kunskap som delges vid dessa möten förs vidare till relevanta aktörer. Jag har valt att besvara frågorna i ett sammanhang.

Regeringen är sedan länge drivande, i bland annat EU och FN, för att stärka kvinnors roll i fredsarbetet. Det är därför glädjande att FN:s säkerhetsråd den 18 oktober enhälligt antog resolution 2122. För att markera vårt fulla stöd var Sverige medförslagsställare till resolutionen. Sverige höll även ett anförande, tillsammans med de övriga nordiska länderna, i samband med den tematiska debatten om kvinnors tillgång till rättvisa i konflikt och postkonflikt.

Regeringen avser att fortsätta att verka för en fullständig implementering av säkerhetsrådets resolution 1325 och de efterföljande resolutionerna om kvinnor, fred och säkerhet. Att stärka kvinnors egenmakt och inflytande i fredsprocesser är exempelvis en central del i flera av regeringens nya resultatstrategier för det svenska biståndet.

Sverige arbetar även aktivt för att identifiera och nominera kvinnor till poster inom internationellt fredsfrämjande arbete. Idag är mer än var tredje svensk utsänd i EU:s fredsbevarande civila insatser kvinna.

Under hösten avser regeringen att påbörja en översyn av den nationella handlingsplanen för resolution 1325 och 1820. I denna översyn kommer givetvis även resolution 2122 att beaktas.

Kvinnoorganisationer i det civila samhället har en särskild betydelse och potential för att bidra till demokratisk utveckling och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna i konflikt- och postkonfliktländer. Därför ger Sverige ett omfattande stöd till dessa organisationer, både direkt och indirekt via svenska systerorganisationer som t.ex. Kvinna till kvinna.

Regeringen fortsätter att arbeta för att ha nära kontakt och kontinuerligt utveckla formerna för samråd med dessa organisationer. Att besöka kvinnoorganisationer är ofta en naturlig och viktig del av regeringens och Regeringskansliets besöksprogram i konflikt- och postkonfliktländer. Exempelvis besökte en svensk delegation nyligen Amman för att diskutera kvinnornas betydelse för utvecklingen i regionen, där man bland annat träffade syriska flyktingkvinnor som arbetar som medborgarjournalister.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-10-24 Anmäld: 2013-10-24 Svar anmält: 2013-11-06 Besvarad: 2013-11-06

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-10-24)