Insatser för arbetslösa

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1632 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)


PAGE

2


Dnr A2018/01612/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknads- och etableringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2017/18:1632 av Lars Beckman (M) Insatser för arbetslösa

Lars Beckman har frågat vad jag gör för att undvika att tusentals arbetslösa står utan insats när hösten drar igång.

Bakgrunden är att Dagens industri rapporterat att Arbetsförmedlingen skär ned på inköp av upphandlade matchnings- och utbildningsaktörer.

Påståendet att detta beror på ökningen av antalet extratjänster stämmer inte. Arbetsförmedlingen ska alltid ge insatser efter individens behov. Extratjänsterna har varit framgångsrika för att öppna dörrar till arbete och de bidrar till en välbehövlig förstärkning av välfärden.

Utvecklingen av antalet extratjänster i år har varit mer positiv än bedömningen i budgetpropositionen. Regeringen har därför i samband med vårändringsbudgeten tillskjutit 400 miljoner kronor för detta.

Därutöver har regeringen gjort en omprioritering på 300 miljoner kronor till programinsatser från andra poster där utgifterna bedöms bli lägre än tidigare beräknat. Regeringen har också nyligen beslutat att höja anslagskrediten i år för aktivitetsstöd och arbetsmarknadspolitiska program för att möjliggöra en ökad flexibilitet i användningen av resurser för arbetsmarknadsutbildningar inom bristyrken och andra insatser.

Med dessa åtgärder skapas bättre förutsättningar för att tillgodose de behov som finns för att klara matchningen av de arbetssökande.

Stockholm den 6 september 2018

Ylva Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-27)