Individanpassat brandskydd för äldre och funktionsnedsatta

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1610 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

Statsrådet Lena Hallengren (S)


S2018/

04430/FST

Socialdepartementet

Barn-

äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1610 av Anna-Lena Sörensson (S)
Individanpassat brandskydd för äldre och funktonsnedsatta

Anna-Lena Sörensson har frågat mig hur jag ser på möjligheten att i samband med den pågående översynen av socialtjänstlagen belysa frågan om individanpassat brandskydd för äldre och personer med funktions-nedsättning.

Det är mycket viktigt att var och en kan känna sig trygg i sin bostad, oavsett om man är äldre eller har en funktionsnedsättning. Detta gäller också skydd mot bränder.

Syftet med utredningen Framtidens socialtjänst är att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. Översynen ska resultera i en lagstiftning som främjar effektiva och kunskaps-baserade insatser av god kvalitet inom befintliga ramar. Principerna om helhetssyn, kommunens yttersta ansvar, den enskildes ansvar för sin och andras situation, tillvaratagandet av den enskildes resurser och den enskildes aktiva deltagandet i arbetslivet ska fortsatt kunna hävdas i socialtjänstens insatser. Principen om helhetssyn gäller vid handläggning av enskilda ärenden inom socialtjänsten redan idag.

På flera håll i landet samverkar den kommunala räddningstjänsten och socialtjänsten tillsammans för att minska antalet brandtillbud. På nationell nivå bedrivs redan idag förebyggande arbete för ökad brandsäkerhet i hemmen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB har bl.a. publicerat en vägledning för individanpassat brandskydd, Brandsäker bostad för alla.

Regeringen har också i februari 2018 gett MSB i uppdrag att stärka aktörssamverkan och erfarenhetsåterföring inom ramen för samhällets förebyggande arbete mot allvarliga olyckor i hem- och fritidsmiljö (Ju2018/00781/SSK). Bränder är en av olyckstyperna som ingår i uppdraget. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2019.

Stockholm den 27 augusti 2018

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-13)