Idéburna aktörer i välfärden

Svar på skriftlig fråga 2021/22:30 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Statsrådet Lena Micko (S)
Fi2021/03102 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:30 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Idéburna aktörer i välfärden

Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig om det är min och regeringens avsikt att lämna proposition som rör idéburna aktörer i välfärden för riksdagsbehandling under riksmötet 2021/22.

Idéburna organisationer är viktiga aktörer i välfärdssystemet. Regeringen vill stödja idéburna organisationer och dra nytta av deras kompetens och erfarenhet.

Betänkandet Idéburen välfärd (SOU 2019:56) bereds för närvarande inom Regeringskansliet. I betänkandet föreslås bland annat en registerlag med en definition av idéburna aktörer i välfärden och förändringar i regelverken om offentlig upphandling och valfrihetssystem. Förslagen i betänkandet aktualiserar flera komplexa frågor, inte minst av EU-rättslig karaktär. Detta har även uppmärksammats av remissinstanserna som har lämnat viktiga synpunkter på förslagen. Det är bakgrunden till att tidplanen justerats. Regeringens ambition är dock att en proposition med utgångspunkt i förslagen i betänkandet ska läggas fram till riksdagen under det första kvartalet 2022.

Stockholm den 29 september 2021

Lena Micko

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-09-22)