Id-kontroll och visitation av besökare till boende på förvar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:81 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/

00338

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsminister

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:81 av Johan Forssell (M)
Id-kontroll och visitation av besökare till boende på förvar

Johan Forssell har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att det även i Sverige ska finnas möjlighet till id-kontroll och visitation av besökare till boende på förvar.

För att kunna upprätthålla en långsiktigt hållbar migrationspolitik måste de som fått ett avslagsbeslut återvända så snabbt som möjligt. Det är en förutsättning för en trovärdig asylprocess.

Målsättningen är att så många som möjligt ska återvända självmant, men för de som inte gör det kan det bli nödvändigt att verkställigheten sker med tvång.

Förvar används för att säkerställa att en person är tillgänglig så att ett beslut om av- eller utvisning kan genomföras, eller för att utreda någons identitet eller rätt att vistas i landet.

Det är viktigt att förstå att personer som befinner sig i ett av Migrationsverkets förvar i regel inte är frihetsberövade på grund av brott utan till exempel på grund av att personen saknar tillstånd att vistas i landet och ska vara tillgänglig i samband med en verkställighet av ett av- eller utvisningsbeslut. Förvaren ska enligt lagstiftningens förarbeten likna Migrationsverkets mottagningsenheter så mycket som möjligt och verksamheten ska utformas på ett sätt som innebär minsta möjliga intrång i personens integritet och rättigheter.

En person som hålls i förvar ska ges möjlighet att ta emot besök om besöket inte försvårar verksamheten. Av lagförarbetena framgår att förvarstagna personer ska ha en i princip obegränsad rätt att ha kontakt med personer utanför förvarslokalen. Detta framgår också av EU:s mottagandedirektiv.

Med detta i beaktande kan det inte anses vara befogat att regelmässigt avkräva besökare en id-handling. Ett sådant krav skulle försämra möjligheterna att ta emot besök och därmed begränsa de lagstadgade rättigheterna för förvarstagna personer.

Samtidigt så är det viktigt att se till att tex farliga föremål eller narkotika inte kommer in på förvaren. Migrationsverket har därför möjlighet att efter avslutat besök visitera den förvarstagne om det finns skälig misstanke att personen bär på sig något han eller hon inte får inneha. Om det är nödvändigt med hänsyn till säkerheten får också ett besök övervakas. Något önskemål om att kunna visitera också den besökande har inte inkommit från Migrationsverket.

Regeringen för en fortlöpande dialog med Migrationsverket för att säkerställa att förvaren är värdiga, humana och rättssäkra, samt trygga och säkra för både personal och förvarstagna.

Stockholm den 6 februari 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-01-30)