Hushållsnära insamling av tidningspapper

Svar på skriftlig fråga 2019/20:216 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)


M2019/

01872/Ke

Miljödepartementet

Miljö- och klimatministern samt vice statsministern

Till

riksdagen


Svar på fråga 2019/20:216 av Lars Mejern Larsson (S) Hushållsnära insamling av tidningspapper

Lars Mejern Larsson har frågat mig vad jag avser att göra för att försäkra
mig om att beslutet om hushållsnära tidningsinsamling inte får negativa konsekvenser för dagspressen.

Allmänhetens tillgång till nyhetsförmedling i hela landet är en viktig förutsättning för demokratin. Regeringen arbetar också för att främja en cirkulär ekonomi bland annat genom att förbättra avfallshanteringen.

Källsorteringen av returpapper i hemmen är viktig för att det ska vara
möjligt att materialåtervinna de lästa tidningarna. Det är var och ens
ansvar att sortera ut returpapperet men det måste vara lätt att göra rätt.

Den som i dag vill ha tidningsinsamling nära fastigheten måste betala extra, antingen genom avfallstaxan, genom sin bostadsrättsförening eller via sin hyra. Detta trots att det egentligen är producenterna som har det ekono-miska ansvaret för insamlingen.

Mycket returpapper samlas in redan i dagsläget, men en del slängs med restavfallet eftersom återvinningsstationerna inte är tillräckligt tillgängliga. Det var en viktig anledning till att regeringen sommaren 2018 förtydligade kraven på servicenivå för insamlingen av returpapper. Det finns också en rad andra problem som regeringen ville lösa. Problemen har bland annat handlat om oklar fördelning av ansvar, oklara krav på servicenivå för insamling av returpapper, bristfällig statistik till följd av oklara rapporteringsskyldigheter och nedskräpning.

Många remissinstanser stöttade förslagen om mer lättillgängliga insamlingssystem för medborgarna och ett tydliggörande av att det är producenterna som har det ekonomiska och det fysiska ansvaret för detta. Men det fanns också kritik mot förslagen, varför regeringen valde att göra justeringar för att möjliggöra fler lösningar på mer kvartersnära insamling i stället för bostadsnära. Eftersom kraven i förordningen inte är detaljstyrande finns alla förutsättningar för de som ska tillhandahålla insamlingssystemen att utforma dem kostnadseffektivt.

Nu pågår ett arbete hos Naturvårdsverket att vägleda om den nya förord-ningen och hos de ansvariga aktörerna att planera hur insamlingssystemen ska utformas.

Samtidigt har regeringen i enlighet med januariavtalet vidtagit åtgärder för att värna den oberoende journalistiken i hela landet genom att förstärka medie-stödet.

Sammanfattningsvis är både avfallshantering och nyhetsförmedling viktiga frågor för regeringen.

Stockholm den 30 oktober 2019

Isabella Lövin

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-18)