HPV-vaccin till pojkar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:181 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/00594/FS

S2019/00743/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:181 av Acko Ankarberg Johansson (KD) HPV-vaccin till pojkar och fråga 2018/19:272 av Camilla Waltersson Grönvall (M) HPV-virus och vaccination

Acko Ankarberg Johansson och Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig när HPV-vaccin för pojkar kommer att införas i det allmänna vaccinationsprogrammet.

En av de enskilt viktigaste insatserna för att förbättra folkhälsan har varit införandet av vaccinationsprogram på befolkningsnivå. Vaccination mot HPV ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn sedan 2010. Idag är programmet begränsat till flickor.

Sedan den 1 juli 2015 har Folkhälsomyndigheten ansvar för de nationella vaccinationsprogrammen. Regeringen beslutar vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram, baserat på underlag från Folkhälsomyndigheten.

Precis som Acko Ankarberg Johansson säger har Folkhälsomyndigheten utrett frågan och gjort bedömningen att vaccination mot HPV för pojkar kan införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Folkhälsomyndighetens underlag har remitterats.

Frågan bereds nu i Regeringskansliet.

Stockholm den 27 februari 2019

Lena Hallengren

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-08)