Höjd bidragsnivå för vissa lärarutbildningar

Svar på skriftlig fråga 2014/15:532 besvarad av Aida Hadzialic (S), statsråd

Aida Hadzialic (S), statsråd

Dnr U2015/3024/SF

Utbildningsdepartementet

Gymnasie- och kunskapslyftsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:532 av Betty Malmberg (M) Höjd bidragsnivå för vissa lärarutbildningar

Betty Malmberg har frågat mig varför studerande till speciallärare och specialpedagog inte omfattas av den högre bidragsnivån som regeringen planerar att införa.

Bristen på utbildade och behöriga lärare är stor och ökande. Inom vissa ämnesområden är bristen särskilt bekymmersam och det kan därför krävas att vissa insatser sätts in omgående för att stärka rekryteringsläget. Regeringen bedömer i propositionen Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99) att studerande på kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen inom matematik, natur-orienterande ämnen eller teknik bör kunna få den högre bidragsnivån inom studiemedlen för sina studier fr.o.m. hösten 2015.

Det råder även brist på lärare med specialpedagogisk kompetens och behöriga speciallärare. I vårändringsbudgeten har regeringen därför föreslagit flera satsningar för att öka tillgången till speciallärare och specialpedagoger. Det handlar dels om fler utbildningsplatser på speciallärar- och specialpedagogutbildningarna, dels om satsningar som syftar till att göra det mer attraktivt för verksamma lärare att vidareutbilda sig till speciallärare eller specialpedagog.

Regeringen har föreslagit ett resurstillskott motsvarande 300 nybörjar-platser inom speciallärar- och specialpedagogutbildningen, samt en förstärkning av den del av lärarlyftet som avser speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning. Satsningen ska inledas 2015.

För 2016 och framåt bedöms satsningen på ökad tillgång till specialpedagogiskt stöd uppgå till 500 miljoner kronor årligen.

Stockholm den 26 maj

Aida Hadzialic

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-05-18)