Hobbyverksamhet med veteranbilar

Svar på skriftlig fråga 2012/13:594 besvarad av Miljöminister Lena Ek

Miljöminister Lena Ek

den 19 juni

Svar på fråga

2012/13:594 Hobbyverksamhet med veteranbilar

Miljöminister Lena Ek

Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder så att veteranbilsentusiasterna även fortsättningsvis kan lagra reservdelar.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda hur omhändertagandet av uttjänta bilar och bildelar fungerar i praktiken. I uppdraget ingick att lämna förslag till förändringar av det befintliga systemet. Uppdraget Uttjänta bilar och miljön redovisades den 30 juni 2011 till Miljödepartementet. Förslaget har remitterats och bereds inom Regeringskansliet.

Naturvårdsverket har i sin rapport uppmärksammat att ett återkommande problem när det gäller bilskrotning är illegala verksamheter. Det har visat sig svårt att skilja mellan vad som är att anse som en yrkesmässig verksamhet och vad som är ren hobbyverksamhet. Det har lett till att illegala bilskrotare inte går att åtala trots att ett stort antal bilar finns på platsen eller att verksamheten har pågått under lång tid. Naturvårdsverket har därför föreslagit att ordet yrkesmässig ska tas bort i definitionen av yrkesmässig bilskrotare i bilskrotningsförordningen så att det blir straffbart att skrota en bil utan att vara auktoriserad.

Jag instämmer med Naturvårdsverket i att illegal bilskrotningsverksamhet innebär ett miljöproblem som vi bör förhindra. Jag kan dock konstatera att definitionen av bilskrotningsverksamhet är bred och innefattar demontering, återanvändning och återvinning i vilket hobbyverksamhet inryms.

Jag har inte för avsikt att reglera veteranbilsverksamhet eller sportbilsverksamhet. Jag ser det därför som lämpligast att behålla nuvarande reglering och jag får återkomma om andra åtgärder för att komma till rätta med den illegala bilskrotningen.

Händelser

Inlämnad: 2013-06-14 Anmäld: 2013-06-14 Besvarad: 2013-06-19 Svar anmält: 2013-06-19

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-06-14)