Handlingsplan för våldsutsatta barn

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1826 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på frågorna 2020/21:1819, 2020/21:1821, 2020/21:1825 och 2020/21:1826 av Marléne Lund Kopparklint (M) om
arbetssätt inom skolan när det gäller våldsutsatta barn, upptäckt av våldsutsatta barn i förskolan, individuellt stöd i skolan för våldsutsatta barn och handlingsplan för våldsutsatta barn

Marléne Lund Kopparklint har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta så att alla för- och grundskolor har en tydlig handlingsplan gällande våldsfrågor, på samma sätt som exempelvis satsningen Stopp! Min kropp! Hon har även frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att försäkra sig om att det finns uppdaterade handlingsplaner och rutiner inom alla för- och grundskolor, för att upptäcka och stötta ett barn som lever i en våldsutsatt hemsituation. Hon har också frågat mig hur jag ämnar verka så att barn som bor eller har bott på skyddat boende får rätt och individuellt stöd i skolan utifrån den våldsutsatta situation den har befunnit sig i och kanske fortfarande befinner sig i samt hur jag ämnar säkerställa att det finns planer för hur man kan hjälpa och stötta våldsutsatta barn och deras kamrater i skolan.

Det framgår av skollagen (2010:800) att alla ska ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden. Utbildningen i skolan ska också utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det slås även fast att all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska ha barnets bästa som utgångspunkt. Att främja likabehandling och motverka alla former av kränkande behandling är en viktig del i skolans arbete för trygghet och studiero. All personal i skolan som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa ska anmäla det till socialnämnden. Det är sedan socialtjänsten som har uppdraget att, om det behövs, utreda misstanken och erbjuda stöd och insatser. Elevhälsan och skolans arbete med orosanmälningar till socialnämnden är ett viktigt område när det gäller skolans arbete med våldsutsatta barn. Samverkan med andra myndigheter och aktörer har också en central betydelse. Läroplanerna framhåller skolans mål att varje elev respekterar andra människors egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet. Jag utgår från att skolans huvudmän som har ansvaret enligt skollagen följer och upprätthåller bestämmelserna i skollagen och andra författningar.

Regeringen beslutade i november 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i s.k. skyddat boende tillsammans med en av vårdnadshavarna. I januari 2018 överlämnades betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrätts-perspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112) till regeringen. Under beredningen i Regeringskansliet framkom att förslagen bör kompletteras i vissa avseenden. Mot denna bakgrund togs en departementspromemoria fram: Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16). Departementspromemorian har remitterats och förslagen bereds inom Regeringskansliet.

När det gäller insatser för att motverka våld mot barn anser regeringen att det är nödvändigt med ett fortsatt samlat grepp och avser att vidta ytterligare åtgärder. Regeringen har aviserat att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag på en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inbegripet hedersrelaterat våld och förtryck.

Regeringen har även gett Statens skolverk och Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser (U2017/01236). Särskilda insatser riktas mot riskgrupper bland barn och unga i socialt utsatta områden samt barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Statens skolverk har även tagit fram ett stödmaterial om skolans arbete med barn och elever som har skyddad identitet. Stödmaterialet är ett stöd för huvudmän, rektorer och personal i skolväsendet i arbetet med att skapa en trygg och säker utbildning för de barn och elever som har ett skyddat boende.

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka skolans arbete för att alla barn och elever, inklusive våldsutsatta barn, ska få den utbildning de har rätt till.

Stockholm den 24 februari 2021

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-02-15)