Handläggningstiderna för bostadstillägg till pensionärer

Svar på skriftlig fråga 2018/19:846 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

Statsrådet Annika Strandhäll (S)


S2019/

03150/SF

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:846 av Sten Bergheden (M)
Handläggningstiderna för bostadstillägg till pensionärer

Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser göra för att handläggningstiderna för bostadstillägg ska minska omgående genom dels ekonomiska medel till ansvarig myndighet, dels regelförändringar för handläggningstidernas längd.

Jag instämmer med Sten Bergheden att bostadstillägget är helt nödvändigt för att de pensionärer som har det tuffast ska kunna garanteras en rimlig bostad och en rimlig levnadsnivå.

Att det är fler som ansöker om bostadstillägg är delvis ett resultat av de förstärkningar av bostadstillägget som regeringen har gjort och de uppdrag som regeringen gett till Pensionsmyndigheten för att minska antalet pensionärer som är berättigade till bostadstillägg men som ändå inte ansöker. Insatser som gjorts just för att stärka skyddet för pensionärer med svag ekonomisk situation. Därför föreslår regeringen att även nästa år höja taket ytterligare i bostadstillägget från 5 600 kronor till 7 000 kronor. Det kommer att kunna ge en ökad ekonomisk standard för de cirka 290 000 personer över 65 år som får bostadstillägg, varav de allra flesta (75 procent) är kvinnor.

Det är naturligtvis otillfredsställande att handläggningstiderna är så här långa, även om bostadstillägget ges retroaktivt från ansökan. I grunden har vi självständiga myndigheter och det är därför myndigheternas ansvar att se till att ärendehanteringen fungerar tillfredsställande.

Regeringen för sedan en tid en dialog med Pensionsmyndigheten om hur myndigheten kan komma tillrätta med långa handläggningstider och stora ärendebalanser, och vad som behövs för att åstadkomma det.

Stockholm den 1 augusti 2019

Annika Strandhäll

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-07-10)