Grova brottslingar i folkbildningsverksamhet

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1406 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)
U2022/01590 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1406 av Jonas Andersson i Linghem (SD) Grova brottslingar i folkbildningsverksamhet

Jonas Andersson i Linghem har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att säkerställa att grova brottslingar inte gynnas och får en plattform hos studieförbund med hjälp av statsbidrag till folkbildningen.

Jag kan som minister inte kommentera enskilda fall och därmed inte uttala mig om fritidsverksamhet i ABF:s regi, som Jonas Andersson tar upp i sin fråga.

Jag kan inte vara nog tydlig med att all brottslighet, oavsett var den förekommer, ska beivras. Offentliga medel ska endast användas till det som de är avsedda för.

Vad gäller folkbildningen så värdesätter regeringen den betydelsefulla verksamhet som folkbildningens aktörer genomför varje dag. Det ser vi inte minst nu då studieförbund och folkhögskolor kraftsamlar för att möta nya behov som uppkommer då människor söker sig till Sverige som en följd av den ryska invasionen av Ukraina.

Förtroendet för verksamheten ska vara högt och de senaste åren har en rad åtgärder vidtagits för att säkerställa att statens stöd till folkbildningen används korrekt och uppfyller verksamhetens syften. Regeringen har bland annat uppdragit åt Folkbildningsrådet att rapportera hur de har förstärkt uppföljningen av statsbidraget till studieförbunden för att säkerställa att medlen används på rätt sätt. Regeringen planerar även att lämna en proposition till riksdagen där nya demokrativillkor för bland annat civilsamhället presenteras. Studieförbunden har även nyligen tydliggjort studieförbundens demokratiarbete genom en gemensam demokratiförklaring.

Jag förväntar mig att alla de åtgärder som nu vidtas inom folkbildningen ska ge de resultat som behövs för att säkra tilliten och förtroendet för folkbildningen. Regeringen följer arbetet noga och utesluter inte att ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Stockholm den 13 april 2022

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-03-31)