Genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet

Svar på skriftlig fråga 2017/18:517 besvarad av Statsminister Stefan Löfven (S)

Statsminister Stefan Löfven (S)


SB2017/

01738/

RCK

Statsrådsberedningen

Statsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:517 av Hans Wallmark (M)
Genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet

Hans Wallmark har frågat mig om den genomlysning som jag initierade i augusti 2017 i samband med händelserna på Transportstyrelsen är klar att redovisas tillsammans med de åtgärder som kan behöva vidtas.

När det gäller frågan om den interna informationsöverföringen har den genomlysning som jag tidigare aviserat pågått sedan augusti. Genomlysningen har syftat till att få en bild av händelseförloppet och informationsvägarna i samband med händelserna kring Transportstyrelsen. Resultatet vad avser händelseförloppet redovisas i Regeringskansliets svar till konstitutionsutskottet. En slutsats av genomlysningen är att det interna informationsutbytet, som i de flesta fall fungerar väl, i det här fallet borde ha fungerat bättre.

En åtgärd som kommer att vidtas inom Regeringskansliet är att i styrdokument fästa ytterligare uppmärksamhet på behovet av informationsöverföring.

Därutöver har det funnits anledning för Statsrådsberedningen att uppmärksamma departementen på behovet av informationsöverföring mellan departementen samt mellan departementen och Statsrådsberedningen. Det finns också anledning att fortsättningsvis rikta uppmärksamhet på denna fråga.

Stockholm den 10 januari 2018

Stefan Löfven

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-12-18)