Framtiden för tidningen 8 SIDOR

Svar på skriftlig fråga 2013/14:739 besvarad av Tina Ehn (MP)

Tina Ehn (MP)

Dnr Ku2014/1310/MFI

Kulturdepartementet

Kultur- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:739 av Tina Ehn (MP) Framtiden för tidningen 8 SIDOR

Tina Ehn har frågat mig om jag avser att utreda frågan vidare om tidningen 8 SIDOR kan bli en del av public service-uppdraget, och om inte, på vilket sätt jag avser att säkerställa att den publicistiska produkten tidningen 8 SIDOR även fortsättningsvis kan vara en läsbar nyhetstidning.

Regeringens ställningstaganden när det gäller tidningen 8 SIDOR framgår av propositionen Lättare att läsa (prop. 2013/14:134). Kulturdepartementet har i promemorian Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public service-uppdrag analyserat möjligheten att säkerställa en fortsatt utgivning av 8 SIDOR som en del av ett public service-uppdrag. Promemorian, som utarbetades efter att riksdagen gav regeringen till känna att en sådan utredning borde ske, skickades på remiss till ett antal berörda instanser den 15 juli 2014. Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 31 augusti 2014. Frågan är således för närvarande under beredning. När beredningen är avslutad är avsikten att återkomma till riksdagen med anledning av tillkännagivandet.

Stockholm den 8 augusti 2014

Lena Adelsohn Liljeroth

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-07-25)