Framtiden för Energipilot Gotland

Svar på skriftlig fråga 2022/23:447 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
KN2023/02601 Klimat- och näringslivsdepartementet Energi- och näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:447 av Hanna Westerén (S)
Framtiden för Energipilot Gotland

Hanna Westerén har frågat mig om jag avser att vidmakthålla ambitionerna i Energipilot Gotland och låta Statens energimyndighet även fortsättningsvis vara ansvarig myndighet för uppdraget.

Det är glädjande att höra engagemanget för den gröna omställningen på Gotland. En viktig förutsättning för långsiktig och robust elförsörjning för Gotland är en ny och förstärkt elledning mellan Gotland och fastlandet. Regeringen har därför i regleringsbrevet för 2023 gett Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att utvidga transmissionsnätet till att även omfatta Gotland och tydliggjort att ny elledning behöver vara på plats i god tid innan den nuvarande elledningen fasas ut på grund av ålder.

Mot bakgrund av bl.a. uppdraget till Affärsverket svenska kraftnät har uppdraget till Statens energimyndighet om Pilotlän Gotland utgått. Jag utgår dock från att Statens energimyndighet utifrån sina instruktionsenliga uppgifter även fortsättningsvis ger stöd till regioner i arbetet med den gröna omställningen och trygg energiförsörjning.

Stockholm den 22 mars 2023

Ebba Busch

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2023-03-13)