Förvarstagna under coronakrisen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1263 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2020/

01623/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1263 av Christina Höj Larsen (V) Förvarstagna under coronakrisen

Christina Höj Larsen har frågat mig om jag som minister avser att ta några initiativ för att garantera rättssäkerheten för förvarstagna och att de som släpps ur förvaret får möjlighet att klara sig på egen hand.

Inledningsvis vill jag framhålla att regeringen på berörda områden fattar de beslut som krävs för att bekämpa viruset och motverka effekterna av smittspridningen i samhället.

Utöver att jag generellt är förhindrad att uttala mig om ansvariga myndigheters handläggning av enskilda ärenden bör nämnas att de personer som denna fråga berör har ett verkställbart av- eller utvisningsbeslut där utgångspunkten är ett återvändande.

Det är en exceptionell situation som råder i dag på grund av Coronaviruset och den pandemi som påverkar hela vårt samhälle. Pandemin innebär att det ställs särskilda krav på de myndigheter som arbetar med förvarsbeslut. Myndigheterna måste anpassa sin verksamhet för att både bekämpa smittspridningen och för att se till att nuvarande lagstiftning kan genomföras i den utsträckning som situationen medger.

Migrationsverket har som ett led i smittskyddet för personal och förvarstagna tillfälligt reducerat antalet förvarsplatser. Myndigheten följer även noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning.

Den 16 april publicerade EU-kommissionen en vägledning om tillämpningen av EU-reglerna om asyl, återvändande och vidarebosättning. Vägledningen beskriver hur man ska säkra kontinuitet i förfarandena samtidigt som man skyddar människors hälsa och grundläggande rättigheter i enlighet med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. I vägledningen uppmanas medlemsstaterna att fortsätta arbeta för ett återvändande. Även om inreserestriktioner, begränsad flygtrafik och smittskyddsåtgärder såklart begränsar de praktiska möjligheterna att verkställa återvändandebeslut, i synnerhet med tvång, arbetar både Migrationsverket och Polismyndigheten med att se över vilka aktiviteter som är möjliga att genomföra i den nuvarande situationen för att ett återvändande ska kunna ske på ett så säkert sätt som möjligt inom en rimlig tid.

De bedömningar som görs av myndigheterna sker med utgångspunkt i lagstiftningen och förutsättningarna i de enskilda fallen. Ett förvarstagande är ett ingripande beslut och ska inte fortgå längre än vad som är nödvändigt med hänvisning till grunden för förvar.

Stockholm den 7 maj 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-04-27)