Förvaring av elrullstolar

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2544 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:2544 av Lina Nordquist (L)
Förvaring av elrullstolar

Lina Nordquist har frågat mig om vad jag och regeringen ämnar göra för att säkra jämlika möjligheter för människor med behov av elrullstol att kunna använda sig av en sådan.

Regeringens funktionshinderspolitik tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och är en del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle, där människors olika bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet i samhället. För att uppnå de funktionshinderspolitiska målen verkar samhället för att möjliggöra för enskilda att bo självständigt i eget hem.

Lagen om bostadsanpassningsbidrag har till syfte att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. I förarbetena (prop. 2017/28:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag) uttrycker regeringen att i likhet med vad som gällde tidigare ska bidrag kunna lämnas till exempelvis tillbyggnader. I förarbetena anges också avsikten att bidrag i vissa fall ska kunna lämnas för enklare förråd för rullstol och andra viktiga hjälpmedel.

Regeringen har påbörjat en dialog med Sveriges Kommuner och Regioner för att se över vilka möjligheter som finns inom ramen för annan lagstiftning

att stödja enskilda som har behov av hjälpmedel så att de också får förutsättningar för att ta emot dem.

Stockholm den 21 april 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-04-14)