Förvar i norra Sverige

Svar på skriftlig fråga 2018/19:103 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/00332/POL Ju2019/00345/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och

migrations

ministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:77 av Johan Forsell (M)
Migrationsverkets regleringsbrev och 2018/19:103 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) Förvar i norra Sverige

Johan Forsell har frågat mig och regeringen om varför den satsning på 100 miljoner kronor som riksdagen har fattat beslut om i budgeten för 2019 inte finns med i Migrationsverkets regleringsbrev. Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat mig om när ett nytt förvar kommer att finnas på plats i norra Sverige.

Jag väljer att besvara frågorna i ett gemensamt svar.

När den rödgröna regeringen tillträdde 2014 hade Migrationsverket 257 förvarsplatser. Regeringen förutsåg tidigt ett ökat behov av förvarsplatser och gav därför Migrationsverket i uppdrag att skapa 100 nya förvarsplatser. Förra året fick Migrationsverket i uppdrag att fortsätta att utöka platserna till minst 456. I planeringen för utökningen av förvarsplatser under 2018 skulle Migrationsverket beakta behovet av förvarsplatser i norra Sverige.

Regeringen har således gett myndigheten i uppdrag öka antalet förvarsplatser med närmare 80 procent sedan 2014. Myndigheternas regleringsbrev för 2019 beslutades av en övergångsregering och är därför mer begränsade i omfattning än vanligt. Nu när regeringen är på plats är det naturligt att analysera behoven av ändringar. Det inkluderar styrningen av Migrationsverkets förvarsverksamhet.

Stockholm den 6 februari 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-01-31)