Förvar av barn

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1091 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02817/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1091 av Christina Höj Larsen (V) Förvar av barn

Christina Höj Larsen har frågat inrikesministern om han avser att verka för att Sverige står upp för innebörden i principen om barnets bästa och motsätta sig EU-kommissionens förslag om förvarstagande inom ramen för återvändandearbetet. Frågan har överlämnats till mig.

Christina Höj Larsen refererar till kommissionens rekommendation av den 7 mars 2017 om effektivare återvändanden vid tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG (återvändandedirektivet). Direktivet genomfördes i svensk rätt genom författningsändringar som trädde i kraft den 1 maj 2012.

I rekommendationen ger kommissionen vägledning för hur medlemsstaterna kan effektivisera sina nationella återvändandeförfaranden.

Kommissionen rekommenderar bland annat att medlemsstaterna, när det finns risk för avvikande, i större utsträckning tillämpar det handlingsutrymme som finns i direktivet för att ta personer i förvar. Enligt rekommendation bör medlemsstaterna, med beaktande av de grundläggande rättigheterna och de villkor som fastställs i direktivet, inte i sin nationella lagstiftning utesluta möjligheterna att placera underåriga i förvar, ifall detta är absolut nödvändigt för att det slutgiltiga beslutet om återvändande ska kunna verkställas. Detta i den utsträckning medlemsstaterna inte kan garantera att mindre ingripande åtgärder än förvar kan tillämpas verkningsfullt i syfte att säkerställa ett effektivt återvändande.

Enligt utlänningslagen (2005:716) får ett barn tas i förvar om det är nödvändigt för att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett beslut om avvisning eller utvisning och det inte är tillräckligt att ställa barnet under uppsikt. Ett beslut om förvar får inte fattas om det innebär att barnets skiljs från båda sina vårdnadshavare genom att barnet eller vårdnadshavaren tas i förvar. Barn får inte hållas i förvar längre tid än 72 timmar eller, om det finns synnerliga skäl, ytterligare 72 timmar.

Enligt utlänningslagen 1 kap. 10 § ska i fall som rör ett barn särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.

Det är ovanligt att barn tas i förvar i Sverige. Ibland är det dock nödvändigt med korta förvarstaganden för att avlägsnandebeslut som avser ensamkommande barn och barnfamiljer ska vara möjliga att verkställa. Jag finner inte skäl att ändra på de regler som gäller i detta avseende.

EU-kommissionens uttalande är en rekommendation som i sig inte föranleder någon åtgärd från regeringen.   

Stockholm den 29 mars 2017

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-03-22)