Förutsättningar för att hantera coronapandemin

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1824 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Statsrådet Lena Micko (S)


Fi2020/03215/K

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1824 av Boriana Åberg (M)
Förutsättningar för att hantera coronapandemin

Boriana Åberg har frågat mig om jag kan redogöra för att jag har säkerställt att kommuner och regioner i praktiken haft de resurser som krävts, till exempel i form av tillgång till beredskapslager och förutsättningar att kunna genomföra tester, för att på ett rimligt sätt kunna hantera den pågående coronapandemin och om inte, vad jag avser att göra för att säkerställa bättre förutsättningar i detta avseende framgent.

Situationen med anledning av utbrottet av covid-19 är exceptionell och drabbar såväl människors liv och hälsa som samhället i stort. Sveriges kommuner och regioner gör fantastiska insatser för att möta de utmaningar som denna kris medför. Jag är väl medveten om att virusutbrottet också medför utmaningar för kommuner och regioner och att krisens effekter kan variera mellan enskilda kommuner och regioner. Det är därför av stor vikt att regeringen har en fortsatt dialog med kommunsektorn.

Regeringen har presenterat en rad olika åtgärder på flera områden för att bekämpa spridningen av det nya coronaviruset och lindra dess följdverkningar. Regeringen har tillfört historiskt stora tillskott till kommunsektorn via generella statsbidrag på 26 miljarder kronor för 2020, varav 12,5 miljarder kronor ligger kvar 2021 och framåt. Kommuner och regioner får även ersättning för merkostnader som uppkommer till följd av covid-19 inom hälso- och sjukvården och inom omsorgen av äldre och funktionshindrade. Regeringen har således tillfört kommunerna och regionerna resurser för att begränsa smittspridningen och vårda sjuka. Regeringen och SKR har även ingått en överenskommelse om ökad nationell testning för covid-19. I samband med att överenskommelsen ingicks avsatte regeringen 5,9 miljarder kronor för ändamålet. Regeringen har också vidtagit omfattande åtgärder för att motverka arbetslöshet och stärka utsatta företag, vilket också kommer kommunerna till del. Den sammantagna kostnaden för regeringens krisåtgärder uppgår till flera hundra miljarder kronor.

Kommuner och regioner har, i enlighet med ansvarsprincipen, ansvar för försörjningen av läkemedel och sjukvårdsmateriel till sjukhus och andra vårdenheter. Regeringen har tillsatt utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap, som bl.a. har i uppdrag att se över nuvarande ordning för att säkerställa att det finns tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser i fredstid respektive under höjd beredskap. Regeringen har även beslutat att ge Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att analysera frågor om en nationell försörjningsberedskap. Uppdraget förväntas ge ytterligare underlag inför det fortsatta arbetet och regeringen avser att i ett nästa steg tillsätta en utredning om en nationellt samordnad försörjningsberedskap.

Den 30 juni tillsatte regeringen en kommission för att utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter. Kommissionens arbete, som kommer att pågå till februari 2022, väntas ge värdefulla slutsatser.

Det råder stor osäkerhet kring utvecklingen av det nya coronaviruset och hur stora effekterna blir. Regeringen följer utvecklingen noga och avser att fortsätta fatta de beslut som krävs för att underlätta kommuners och regioners arbete med att begränsa smittspridningen och att motverka krisens negativa effekter på samhället. Mer resurser kan behövas framöver.

Stockholm den 31 juli 2020

Lena Micko

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-07-16)