Försvarsberedningens säkerhetspolitiska bedömning

Svar på skriftlig fråga 2018/19:841 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:841 av Hans Wallmark (M)
Försvarsberedningens säkerhetspolitiska bedömning

Hans Wallmark har frågat mig om jag drar någon annan slutsats än den av regeringen tillsatta Försvarsberedningen när det gäller den säkerhetspolitiska bedömningen att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas.

Regeringen delar beredningens bedömning att det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har försämrats.

I delrapporten Motståndskraft slår Försvarsberedningen fast att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Försvarsberedningen konstaterar i slutrapporten Värnkraft att denna bedömning kvarstår och att totalförsvaret därför ska fortsätta att utformas och dimensioneras för att kunna möta väpnat angrepp mot Sverige inklusive krigshandlingar på svenskt territorium.

Försvarsmyndigheterna ska nu analysera rapporten. Därefter vidtar regeringens arbete med en försvarspolitisk inriktningsproposition för 2021–2025. Försvarsberedningens slutrapport, delrapport och arbete utgör en viktig utgångspunkt inför beredningen av nästa försvarspolitiska proposition vilken är planerad att överlämnas till riksdagen 2020.

Stockholm den 16 juli 2019

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-07-05)