Försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster

Svar på skriftlig fråga 2020/21:259 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:259 av Pia Steensland (KD)
Försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster

Pia Steensland har frågat mig om regeringen har för avsikt att ge TLV i uppdrag att starta den föreslagna försöksverksamheten för farmaceutiska tjänster och om så är fallet när uppdraget kommer att ges.

Av propositionen Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (prop. 2017/18:157), som låg till grund för det uppdrag som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) genomfört, framgår att regeringen anser att apoteken med sin tillgång till farmaceutisk kompetens har en stor potential att bidra till en bättre läkemedelsanvändning och att denna bör utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Av propositionen framgår också att regeringen delar uppfattningen att en försöksverksamhet borde genomföras för att ge bättre underlag för den fortsatta utvecklingen av farmaceutiska tjänster med fokus på rådgivning och bättre läkemedelsanvändning. Som ett första steg fick TLV uppdraget att genomföra en förstudie. Förstudien överlämnades till regeringen i december 2019 och TLV rekommenderar i rapporten att en försöksverksamhet ska genomföras i nära samarbete mellan apoteksaktörer, hälso- och sjukvårdens huvudmän och myndigheter för att utveckla och utvärdera farmaceutiska tjänster i ett så kallat policylabb, där en tjänst stegvis provas fram.


TLV:s rapport bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Stockholm den 28 oktober 2020


Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-10-21)