Försäkringskassans tillämpning av socialförsäkringsbalken

Svar på skriftlig fråga 2018/19:704 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/

02630/FST

Social

departementet

Social

ministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:704 av Pia Steensland (KD)
Försäkringskassans tillämpning av socialförsäkringsbalken

Pia Steensland har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att säkerställa att den enskildes möjlighet att välja utförare i enlighet med intentionen med LSS inte kommer att inskränkas på grund av Försäkringskassans ändrade tillämpning av 51 kap. 17 § socialförsäkringsbalken, som i praktiken medför att kommunen kompenseras retroaktivt endast för de kostnader som den haft när kommunen själv utfört insatsen i väntan på beslut från Försäkringskassan.

Självbestämmande och den enskildes rätt till inflytande över sin livssituation är grunden för insatsen personlig assistans. I det ligger bland annat möjligheten att få välja om det är kommunen eller annan anordnare som ska ge den hjälp som den enskilde behöver. Det är en valmöjlighet som ska värnas.

Jag kan dock inte uttala mig om Försäkringskassans tillämpning av socialförsäkringsbalken. Men regeringen har ansvaret att följa upp hur lagen tolkas och tillämpas för att säkerställa att intentionerna med personlig assistans följs. Det gör regeringen och jag följer detta noga.

Lena Hallengren

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-29)